0

اتصالات Fitting

به منظور انشعاب­ گيری، تغيير مسير لوله­ ها, بستن خطوط, تغيير اندازه و... از اتصالات استفاده مي­ گردد. زانویی ها, فلنج ­ها, کوپلينگ ­ها و انشعابات جـزو اتصـالات به حسـاب می ­آيند. بسـته به نوع اتصال که جوشی, ساکـتی يا دنده­ ای باشد نوع اتصـالات نيز تفـاوت می باشد.

نمایش همه
علاقه مندی ها ()